Romeinse villa Cothen

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Romeinse villa Cothen

In het gebied rondom boerderij De Zemelen aan de Kapelleweg bij Cothen zijn vondsten gedaan die duiden op bewoning in de Romeinse tijd. De reliëfverschillen in het terrein en de archeologische opgravingen maken het aannemelijk, dat er een Romeinse villa heeft gestaan.

Bewoning

Uit archeologisch onderzoek, dat in het jaar 2000 werd gestart, blijkt dat er sinds de vroege IJzertijd al bewoning is rond de monumentale boerderij De Zemelen. In de Romeinse tijd moet het gebied in gebruik geweest zijn. Op een perceel aan de oostzijde van De Zemelen zijn resten gevonden die wijzen op een stenen bouwwerk uit de Romeinse tijd. Boringen hebben aangetoond dat er ondergronds nog muurresten aanwezig zijn. Romeinse villa’s kwamen niet vaak voor langs de grens van het Romeinse Rijk. Het risico op vernielingen door vijanden was groot.


Er is funderingspuin gevonden waardoor de contouren van een stenen gebouw zichtbaar zijn. Hieruit leidt men af, dat dit gebouw circa 9 x 30 meter moet zijn geweest. Uit schriftelijke bronnen is gebleken dat de resten van de Romeinse gebouwen nog tot in de 8e/9e eeuw in het gebied aanwezig waren.

Villa Cothen.jpg

Economie

Met de komst van de Romeinen steeg de groei naar agrarische producten. Op de plek van de villa werd vanaf dat moment beduidend meer geproduceerd dan voor de Romeinse tijd. Een Romeins landhuis met een agrarische functie wordt ook wel een ‘Villa Rustica’ genoemd. Vaak lag een Villa Rustica, in de buurt van een belangrijke verbindingsweg en/of een grote stad. Op deze villa’s vonden er naast akkerbouw en veeteelt ook ambachtelijke activiteiten plaats.